Michal Černý, publicista, fyzik, filosof, pedagog, historik a teolog, vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně a bakalářský titul získal také z teologie na CMTF v Olomouci. Rigorózní zkoušku složil z učitelství fyziky s tématem práce Antropický princip ve fyzice a filosofii. Je autorem asi desítky odborných i popularizačních knih. Od roku 2012 působí v různých pozicích na KISKu, případně na dalších pracovištích MU na menší úvazky. Od roku 2018 studuje doktorské studium Sociální pedagogiky,  v rámci kterého se zaměřuje na vztah digitálních kompetencí a filosofie výchovy.

Je garantem magisterské studijní profilace Technologie ve vzdělávání, na které vyučuje také většinu předmětů. V rámci bakalářského stupně Informačních studií je supervizorem technologické a edukační části kurikula, garantuje online kurzy práce s informacemi a je členem komisí pro státní závěrečné zkoušky. Je také koordinátorem studia pro zisk pedagogické kvalifikace: studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání a garantem studia Koordinátor ICT.

Věnuje se především problematice technologií ve vzdělávání. Jeho původní zaměření se týkalo především otázek didaktiky informatiky a aplikace technologií do jiných školních předmětů s tím, že jeho hlavní oblastí zájmu byly střední školy. Této oblasti se nyní věnuje spíše okrajově, zaměřuje se v ní především na vzdělávání a přípravu koordinátorů ICT na školách a informační gramotnost.

V rámci spolupráce s MŠMT a ČŠI se věnuje digitálním kompetencím, jejich vymezení, významu a testování v českém školním prostředí. Je členem širšího Panelu pro digitální gramotnost (v rámci PPUČ). Pro FDV pracuje také na tématu digitálních kompetencí, kde mimo jiné navrhuje úlohy pro DigComp a jeho standardizaci, pracuje na jeho kritickém překladu nebo působí jako odborník na online kurzy.

Postupně se těžiště jeho práce přesunulo jednak k otázkám sociologickým, které souvisí se vztahem technologií a vzdělávání. Tato témata reflektuje v kurzech Učící se společnost a Informační společnost. Dlouhodobě se věnuje společenským změnám, transformacím přístupů a možností jak k učení samotnému, tak k dalším činnostem, které lze zařadit do oblasti zkušenostního učení.

Oblastí jeho zájmu je distanční vzdělávání, osobní vzdělávací prostředí, digitální informační kurátorství, informační gramotnost, a další témata, která se objevují v oblasti online vzdělávání. Tématu se věnuje jak pedagogicky, tak také publikačně a experimentálně.

oblasti technologií ve vzdělávání se snaží také promýšlet fenomenologickou pedagogiku, pragmatickou filosofii, personalismus a další pedagogické paradigmatické rámce v kontextu nových možností vzdělávání, ale také sociálních či kulturních změn.

Jako historik se soustředí především na téma církevních dějin, a to především těch nejnovějších a vztahu církve a vědy. Také se zaměřuje na téma dějin vědy a techniky. Publikačně se zaměřuje především na moravské osobnosti a otázku foucaultovských epistémé, tedy kulturní a společenské rámce, které měli vliv na konkrétní vědecké objevy, otázky či vývoj ideí. Jako vedoucí diplomových prací se dlouhodobě věnuje mapování knihoven v době komunistické totality na Moravě. Vychází ze školy anales. Jako teolog se zaměřuje také na fundamentální liturgiku, patristiku a filosofickou teologii.

V oblasti filosofie je jeho primárním zájmem filosofie fenomenologická, vycházející především z díla Jana Patočky. Věnuje se filosofickým otázkám fyziky, antropickému principu, ale také širším otázkám filosofie výchovy, filosofii informace či filosofii vědy. Patří mezi křesťansky orientované filosofy. Těmto tématům se věnuje také přednáškově a publikačně. Vede interpretační semináře.

Jako publicista je spojený s Internet Info, kde především na severy Lupa a Root napsal více než tři stovky článků. Další jeho texty vycházejí na odborném učitelském médiu RVP.cz (více než sto textů), ale také na Christnetu či dříve v PC Wordu a na DSL.cz. V současné době píše především do E15, kde každý týden publikuje umělecké nebo filosofické zamyšlení věnující se fotografii týdne. Píše je od roku 2009.

Obecné oblasti zájmu

Filosofie

 • Fenomenologická filosofie (Patočka, Sokol, Teilhard, Palouš, Heidegger, Buber, …) s reflexí pragmatické filosofie
 • Filosofie vědy a techniky
 • Filosofická kosmologie
 • Filosofická antropologie
 • Filosofie výchovy

Pedagogika

 • Online kurzy (výzkum, praxe, design, P2P hodnocení,…)
 • Technologie ve vzdělávání
 • Digitální kompetence, informační gramotnost
 • Informační kurátorství jako edukační princip
 • Vzdělávání sebe sama s technologiemi a osobní vzdělávací prostředí
 • Pedagogické teorie, přístupy a školy ve filosofické a sociologické reflexi

Sociologie vědění

 • Učící se společnost
 • Informační společnost a její vztah k učení
 • Filosofie výchovy v soudobé společnosti
 • Kreativita a technologie
 • Pedagogická paradigmata, školy a přístupy v kontextu online vzdělávání
 • Změny v učení, vzdělávání a vědění s nástupem AI

Fyzika

 • Filosofické otázky fyziky
 • Antropický princip
 • Didaktika fyziky
 • Historie fyziky

 

Reklamy