DisCO 2017: Innovation of the course of information literacy as a way for openness, personification and competencies

Na DisCo 2017 jsem mluvil o inovacích dvou kurzů informační gramotnosti, které provozujeme na KISKu. O paradigmatech, přístupech a datech. Výstup do sborníku bude snad na podzim.

Pokud chcete, můžete si přečíst mé zápisky z konference.

Zde je alespoň anotace:

Implementation of large open courses in the university environment is still widely debated topic. Whether it involves activities that universities targeted towards the general public, for example through EDX courser or Udacity. Or conversely courses that are designed to satisfy demand within the institution, but are realized through e-learning. We can discuss on the form, content, but also the meaningfulness and effectiveness of individual activities.

In this paper we focus – form of case study – one of two courses of innovation that tries to combine classical university courses with an openness to the public. We will attempt to describe the motivations, challenges and interesting aspects of the feedback received, which relate to both courses.

The first is the course information work that is newly built on a web-based and open to the public without restriction, offering the possibility of studying nonlinear. It is based on text materials and skills development. Course at university normally has between 500 – 1400 students and is an introduction to information work, making professional text or information searching. Although it is fully e-learning is based on pragmatic education. Paper presents basic information about the course evaluation by students and attempts a comparison with previous years, when it was a classic course in LMS IS MU and was closed.

The second course, which is also innovative and open (otherwise) is The creative information work, which studying about 200 to 300 students each year. The course was developed in collaboration with NOSTIS, on whose platform running. It focuses on creative thinking and work with information through unconventional ways (with the support of technology). Format partly follows the usual MOOC – offers peer assessment of the ongoing tasks, study materials are in the form of video and PDF text support. Originally, it was also a common course located in the LMS, standing on tutor repaired tasks and texts. Now he can besides students of MU also frequented by the public.

Diplomové práce na jaře 2017

Na jaře 2017 bylo na KISKu pod mým vedením obhájeno několik prací, s tím, že některé z nich jsou skutečně zajímavé. Především magisterské ukazují některé zajímavé aspekty či témata, kterým se na KISKu věnujeme.

Bakalářské práce:

  • Kateřina Horká: Knihy psané počítačem: trendy, možnosti, výzvy, úskalí
  • Erika Mirová: Využití aplikací rozšířené reality ve výuce přírodních věd
  • Barbora Červenková: Role knihoven v letech 1945-1989: Případová studie Městské knihovny v Bohumíně
  • Tereza Veletová: Komparace nástrojů pro digitální informační kurátorství

Magisterské diplomové práce:

  • Radka Kavalová: MOOC kurzy s tématem technologií ve vzdělávání: obsahová a metodologická analýza
  • Zdeňka Sovková: Kompetenční učení prostřednictvím online technologií: případová studie z výuky vaření
  • Vítězslav Rathouz: Vybrané kapitoly z umělé inteligence ve vzdělávání
  • Nikola Sudíková: Převrácená třída: technické a pedagogické prostředky pro její realizaci
  • Hana Tulinská: Strategie řešení vybraných kognitivních zkreslení při studiu prostřednictvím osobního vzdělávacího prostředí

Kurzu práce s informacemi v prostředí knihoven

Na konferenci NASIV jsem měl příspěvek na téma Kurzu práce s informacemi v prostředí knihoven. Dále jsem předsedal dvěma sekcím – „Proč a jak řešit mediální a informační gramotnost?“ a také „Kritický přístup k informacím“.

Anotace přednášky: Na podzim 2016 vznikl na KISKu online otevřený kurz, který se věnuje práci s informacemi. Kurz má webovou podobu a je tvořen jako interaktivní, psaný přístupným a srozumitelným jazykem. Příspěvek se zaměří na možnosti, které takto koncipovaný kurz nabízí knihovnám v jejich informačním vzdělávání pro školáky i dospělé.

Kurátorství obsahu jako cesta k propagaci zajímavých zdrojů

Na Inforum 2017 jsem mluvil o kurátorství  digitálního obsahu a k dispozici je také 19 stránkový příspěvek do sborníku (jen anglicky).

34200262963_67cdeeb9ff_zKurátorství obsahu představuje jednu ze zajímavých možností netradiční práce s obsahem a tématy. Zatímco v případě běžného zpřístupňování zdrojů prostřednictvím databází je na uživateli, aby posoudil zajímavost a relevantnost daného dokumentu, sám formuloval adekvátní vyhledávací dotazy a s tématem od počátku sám pracoval, kurátorství obsahu umožňuje poměrně jednoduché a zajímavé možnosti, jak často nepříliš navštěvované a dobře propagované zdroje ukázat a zpřístupnit širší nebo i odborné veřejnosti.

Pro tvorbu kurátorských textů nebo sbírek nemusí být informační specialista odborníkem na dané téma (jakkoli se mu samozřejmě základní vhled do problematiky hodí), ale musí být schopen především efektivního vyhledávání, kontextualizace a presentace informací. V příspěvku se pokusíme ukázat některé možnosti, nástroje a přístupy, které podobnou práci s obsahem umožňují a pokusíme v něm načrtnout jistou důležitou doplňkovou službu k digitálním knihovnám, které jsou – bohužel stále – primárně repozitáři digitalizovaných či digitálních dat a nikoli knihovnami v moderním slova smyslu.

Rádi bychom také ukázali, jak tato činnost může mít dopad na informační vzdělávání, spolupráci se vzdělávacími institucemi nebo na podporu vzdělávání vlastních uživatelů v knihovně i mimo ni.

ČERNÝ, Michal. Curating content as a way to promote interesting resources. In INFORUM 2017: 23. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2017. 19 s. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2017/cerny-michal.pdf

Jak se učit a přitom zanechat stopu

ostravaJedním ze specifik školního vzdělávání je častá tvorba domácích úkolů „do šuplíku“ a řešení problémů, které nikoho netrápí. Příspěvek naznačí, jak může vzdělávání probíhat (pomocí různých online služeb) tak, aby se výsledky prací studentů mohli dostávat do širšího povědomí, a aby reagovali na problémy, které jsou pro daného člověka skutečně závažné a důležité. Ukáže, jak může vypadat portfolio a jak s ním aktivně pracovat v procesu jak školního, tak také (především) sebeurčeného vzdělávání.

Příspěvek zazněl jako pozvaný na konferenci „Žijeme v EVROPĚ – Digitální Evropa v informačním věku“ v Ostravě.

Presentace je dostupná na Slideshare.

 

Učitel jako kurátor digitálního obsahu

Pro portál RVP.cz jsem měl webinář a napsal článek na téma kurátortsví jako pedagogického přistupu.

rvpČlánek se věnuje základnímu teoretickému uchopení pedagogických a didaktických aspektů digitálního informačního kurátorství jako jedné z podstatných forem konektivistického učení. Popisuje základní pedagogické inovace a klade do souvislosti kompetence kurátorské s informační gramotností.

ČERNÝ, Michal. Učitel jako kurátor digitálního obsahu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání, 2017. ISSN 1802-4785.

Dostupné online.

K dispozici je záznam webináře, včetně presentace.

Kurz práce s informacemi

kpi_skriptaKurz práce s informacemi (KPI) patří mezi nejstarší a největší online české akademické univerzitní kurzy. V roce 2016 prošel komplexní přeměnou jejímž výsledkem je jednak jeho transformace z ISu do webové podoby, ale také změna pedagogického paradigmatu na pragmatickou pedagogiku. Součástí inovace byla také změna obsahu, takže předkládaná skripta, která zachycují webovou část kurzu ve formátu jednoho PDF. Skripta jsou veřejně dostupná a mají celkem 287 stran. Obsahují kapitoly: Sebeřízení, Definování tématu, Internet jako zdroj informací, Databáze odborných textů, Zdroje a způsoby získání informací, Hodnocení zdrojů a informací, Organizace informací, Efektivní čtení, Tvorba textu, Formální zpracování textu, Vizualizace, Prezentace, Sdílení a spolupráce.

Ve skriptech mám 40 % podíl.

ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978-80-88123-13-2. Dostupné z: http://kpi.knihovna.cz/prace-louceni/13-2-souhrnna-skripta/

Mediální výstupy: Respekt, Muni, Rodina a škola

V posledním měsíci jsme měl několik drobných mediálních vstupů.

V časopise Respekt jsem psal o tom, proč bych si nechal implantovat čip.

15181625_1302318396477867_2604012775541611308_n

V Rodina a škola vyšel rozhovor o tom, že se musí každý učit sám a škola mu v tom může maximálně pomoci. A malý článeček o mikrolearningu.

evernote-snapshot-20161202-214010

A pro prosincové Muni připravil Roman Novotný článek o tom, jak se učit ve zkouškovém (nejen) na základě mých odpovědí.

evernote-snapshot-20161214-151245

Distance education via webinars: research and practice

disco.JPGThe paper examines different implementation models webinars to education within the university courses and in lifelong learning, we made during the last three years have been within the Division of Information and Library Studies – Course work with information, webinars, conferences and seminars, teacher training, individual mentoring or distance lectures for a foreign lecturer.

In the context of the data obtained will try to show some characteristics that are associated with this form of education-related and outline their practical implementation. All ourses were implemented in Adobe Connect, so in terms of some technological similarities easily comparable. The emphasis is put on the question of how to make quality, interesting webinars with appropriate educational content that are helpful and attractive for the students and on the implementation of webinars into the educational process.

One of the pedagogical theories dealt with in connection with the development of the internet and online learning is connectivism, which emphasises the creation of knowledge in a network environment, creative individual activity of students and their ability of self-educate themselves to a large extent. Because this branch has lacked well-worked-out didactical methods, we find it useful to deal with them in a great detail here – especially taking into account that webinars are considered a typically connectivist form of education.

We also analyze the problems that are associated with teaching students who have webinar individually controlled and used for the education of others. In this paper, we will combine research data from evaluation participants (questionnaires), analyzing the data directly to individual user behavior and personal experience with this technology.

 

ČERNÝ, Michal. Distance education via webinars: research and practice. In Jan Beseda. DisCo 2016: Towards open education and information societ: 11th conference reader. Prague: Center for Higher Education Study, 2016. s. 12-24, 13 s. ISBN 978-80-86302-62-1.