Novinky

Recenze na knihu: Behemoth. A History of the Factory and the Making of the Modern World

V Českém časopise historickém mi vyšla druhá recenze. Věnuje se tématu továrny, jako historiografického komplexního fenoménu, který je nazírán optikou strukturalistického přístupu.

Americký historik Joshua B. Freeman pracuje metodou strukturalistické historiografie. Místo velkých dějin a systematického  výkladu se zaměřuje na jeden konkrétní fenomén – velkou továrnu (možná bychom v češtině mohli říci koncern, bychom vystihli diferenci, kterou Freeman dělá mezi „běžnou“ a „skutečně velkou“ továrnou), kterou zkoumá v časosběrném pojetí od průmyslové revoluce až po současnost.

Kniha je dělena do sedmi kapitol. Osmá část knihy přináší reference na literaturu, ale také doplňující a vysvětlující poznámky. Tím, že je publikace určená širšímu okruhu čtenářů, je jejich takto „nerušivé“ umístění pro čtenáře možná trochu ochuzující. První kapitola se věnuje prvním továrnám na bavlnu a formování ideje velké továrny. Druhá se zaměřuje na Novou Anglii, třetí se soustřeďuje na jádro průmyslové revoluce. Následující kapitola popisuje fordismus, který je spojený se specifickým vnímáním a organizací práce. Pátá kapitola je zajímavým exkurzem do Sovětského svazu a jeho chápání průmyslové revoluce, následně je analyzována situace v USA a Evropě v době studené války a kniha končí „Foxconn city“, tedy současnou situací v jihovýchodní Asii. Autor tak kombinuje chronologické a geografické hledisko, což činí knihu přehlednou a dobře čitelnou.

ČERNÝ, Michal. Joshua B. FREEMAN Behemoth. A History of the Factory and the Making of the Modern World (recenze). Český časopis historický, AV ČR, Historický ústav, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 919-920. ISSN 0862-6111.

Reklamy

Kurátorství, sociální sítě, fotografie a něco navíc

V Nitře jsem měl celodenní workshop pro knihovníky (v rámci širšího projektu rozvoje jejich digitálních kompetencí), který se věnoval kurátorství obsahu, tvorbě, komiksů, ale hlavně focení a Instagramu. Je zajímavé sledovat, jak univerzitní knihovna v Nitře usiluje o vzdělávání knihovníků a moderní technologie v určitém ohledu více a lépe než knihovny, které by to měly více „v popisu práce“.

Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie

Po dlouhé práci a pečlivých opravách mi vyšla nová kniha, s více než 400 stranami a 900 poznámkami pod čarou.

42142850_2044636918927708_5513830099222265856_n.jpgKniha nabízí komplexní a vzájemně provázaný pohled na klíčové filosofické otázky, které se objevují v současné fyzice. Kombinuje přitom historiografický přístup popisu vývoje jednotlivých fenoménů s hlubší analýzou vybraných problémů s důrazem právě na jejich vztah ke konkrétním dějinným souvislostem. Reflektuje témata metodologie fyziky, časoprostoru a antropického principu, přičemž upozorňuje jak na klasické problémy, takt také především na myšlenkové posuny ve vědě po roce 1905, které jsou spojené s kvantovou fyzikou a obecnou teorií relativity, ale také s rozpínání vesmíru nebo s postupem v oblasti řešení paradoxů ve vědě. Je tak nejen exkursí do ději lidského myšlení v oblasti fyziky, ale věnuje se řadě současných problémů. V publikaci je možné nalézt originální diskusi vztahu temné hmoty a energie a antropického principu, kritickou analýzu finálního antropického principu nebo jeho vlastní definici. Text je nejkomplexnějším pojednáním o filosofických otázkách fyziky, který je v češtině k dispozici.

ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 423 s. ISBN 978-80-210-9018-7.

Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ

0037647786_trenink_mozku_II_obal_2d

Knížka vychází ze známého konceptu amerického autora Tonyho Buzana – z konceptu myšlenkových map. Myšlenkové mapy využívají práce s pojmy a obrazy k propojování různých center v mozku a usnadňují tak dětem i dospělým pochopení problémů, vzájemných vztahů mezi subjekty a výrazně napomáhají procesu učení. Kniha je určena starším dětem – žákům druhého stupně. Nabízí jim spoustu aktivit a cvičení, které pak mohou děti samostatně rozvíjet dál. Autor Michal Černý vychází ze svých mnohaletých zkušeností při hledání těch nejlepších technik na podporu tvůrčího myšlení a schopnosti rychle se učit.

Knihu či brožuru (44 stran) je možné zakoupit v knihkupectvích nebo online.

Trénink mozku pro 1. stupeň ZŠ

0037647761_trenink_mozku_I_obal-1

Knížka vychází ze známého konceptu amerického autora Tonyho Buzana – z konceptu myšlenkových map. Myšlenkové mapy využívají práce s pojmy a obrazy k propojování různých center v mozku a usnadňují tak dětem i dospělým pochopení problémů, vzájemných vztahů mezi subjekty a výrazně napomáhají procesu učení. Michal Černý upravil koncept myšlenkových map pro českého dětského čtenáře tak, aby děti mohly pracovat s důvěrně známými reáliemi a pohybovaly se v prostředí, které je jim blízké.

Knihu či brožuru (cca 64 stran) je možné zakoupit v knihkupectví nebo online.

Péče o duši jako východisko fenomenologické pedagogiky v kontextu vzdělávacích technologií

Loni v září se konala na Pedagogické fakultě zajímavá konference o Janu Patočkovi. Výstupem je sborník, kde mám také příspěvek.

Anotace: Jan Patočka staví ve své koncepci fenomenologické pedagogiky jako ústřední téma péči o duši. Tu vidí jako základ filosofie, nezbytný předpoklad pro reflexi vlastního lidského vývoje, dějin v pravém slova smyslu. Své pojetí fenomenologie ale nevztahuje pouze k otázkám ontologickým a epistemickým, ale klade je také do souvislostí s pedagogikou. Poznání se stává individualizovaným hledáním pravdy v nejkomplexnějším slova smyslu. V tomto kontextu se pokusíme zaměřit na změny, které v oblasti vzdělávání přinášejí nové technologie a technologické možnosti v oblasti vzdělávání se autonomnímu cestami. Internet a možnosti s ním spojené otevřeli cestu k budování osobního vzdělávacího prostředí (PLE), rozvoji metod jako je sebe-organizované učení prostředí (SOLE) nebo konektivismu a heutagogice. Příspěvek se pokusí právě tyto nové možnosti učení se reflektovat pomocí Patočkova konceptu péče o duši a celkového nazírání fenomenologické pedagogiky s odkazem na antinomie Eugena Finka.

ČERNÝ, Michal. Péče o duši jako východisko fenomenologické pedagogiky v kontextu vzdělávacích technologií. In Slavomír Lesňák, Barbora Vacková. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 31-40, 10 s. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018. URL info

Competence: Discourse definition of current concept considering Czech enviroment

Ve svém krátkém sborníkovém textu se věnuji tomu, jak odborná literatura reflektuje digitální kompetence a čím je specifické české prostředí.

Abstrakt:

Digital competencies are a topic that meets the almost exponential increase in publishing interest. At the same time, however, it is very vaguely defined, and it is possible to say that almost every author projects his ideas and models in it. The aim of our comparative analysis is to show how the approach to digital competences approaches, based on the five texts with the strongest citation. From the point of view of content analysis, we will then follow two basic dichotomies – are digital competencies a question of personal or social aspects of interventions? Is their description to be implemented primarily in sociological terms, because their absence will result in poverty or is it an individual’s voluntarily acquired competencies, the development of which is to be dealt with by the individual himself? The second dichotomy is related to whether digital competencies are something that is indispensable in the person’s civic equipment, or whether it chooses them as one of the options besides presentational skills or the ability to effectively manage their time.

ČERNÝ, Michal. Digital Competence: Discourse definition of current concept considering Czech enviroment. In Quaere 2018. Hradec Králové, 2018. s. 1095-1103, 14 s. ISBN 978-80-87952-26-9.

Recenze na knihu: Damasio, A.: The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures

V časopise Filozofia 6/2018 mi vyšla recenze na knihu Damasio, A.: The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures. Jde o poměrně dlouhou a kritickou recenzi velice kontroverzní, byť něčím snad zajímavé a přínosné knihy. Zde nabízím začátek textu:

V americkém nakladatelství Pantheon vyšla letos (2018) v únoru kniha americko-portugalského neurologa, psychologa a filosofa Antonia Damasiho s názvem The Strange
Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures (do češtiny snad přeložitelné jako Zvláštní řád věcí: žití, vnímání a vznik kultury). Kniha sice nemá zřejmě primárně filosofické ambice, ale zcela přirozeným způsobem přechází od psychologie a biologie, právě k filosofii. Činní tak způsobem ne vždy myšlenkově vybroušeným, ale přesto natolik zajímavým a diskutabilním, že má jistě smysl se o ni zajímat.

ČERNÝ, Michal. Damasio, A.: The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures (recenze). Filozofia, Slovenská akadémia vied, 2018, roč. 2018, č. 6, s. 481-484. ISSN 0046-385X.

Digital Competence: Discourse Definition of Current Concepts Considering the Czech environment

Na konferenci QUAERE 2018 mi byl schválený příspěvek s názvem Digitální kompetence: diskursivní analýza současných konceptů s přihlédnutím k českému prostředí. Příspěvek je v angličtině.

Abstrakt:

Digitální kompetence představují téma, které se setkává s téměř exponenciálním nárůstem publikačního zájmu. Současně je ale velice vágním způsobem definované a lze říci, že téměř každý autor si do něj projektuje své představy a modely. Cílem naší srovnávací analýzy je na základě pěti textů s největším citačním ohlasem ukázat, jakým způsobem k tématu digitálních kompetencí přistupují. Z hlediska obsahové analýzy poté budeme sledovat dvě základní dichotomie – jsou digitální kompetence otázkou personálních nebo sociálních aspektů intervencí? Má jejich popis být provádět především sociologicky, protože jejich absence bude mít za následek chudobu nebo jde o individuální dobrovolně získané kompetence, o jejichž rozvoj se má starat sám jedinec? Druhá dichotomie souvisí s tím, zda digitální kompetence jsou něčím vnitřně nezbytným v občanské výbavě člověka nebo zda si je vybírá jako jednu z možností vedle například presentačních dovedností nebo schopnosti efektivně řídit svůj čas.