Novinky

Webináře jako pedagogický experiment?

 

Obrázek1

V Praze jsem na malé konferenci s názvem Úskalí on-line vzdělávání měl zvaný příspěvek na téma Webináře jako pedagogický experiment? Hovořil jsem o výzkumných datech a modelech evaluace, technických i didaktických aspektech jejich realizace, ale také o tom, jak o webináři, jako o formě vzdělávání vůbec přemýšlet.

Reklamy

Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí

V ProInflow mi vyšel článek s názvem Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí.

Účel – Cílem článku je ukázat problematiku sociability jako jednoho ze stěžejních konceptů v teoriích, které se vztahují k vzdělávání v online prostředí. Učení se v kyberprostoru je tématem, které je výzkumně systematicky zkoumáno, ale přehledová studie k jeho vztahu k sociabilitě a sociálním interakcím vůbec do jisté míry chybí.

Design/metodologie/přístup – Článek na počátku vymezuje téma online vzdělávání a dále se snaží sledovat klíčové koncepty a teorie, které s ním pracují, jako je konektivismus, kybergogika, imerzivní učení atp. Dále se zaměřuje na otázku, jakým způsobem je možné sociální interakce v online prostředí měřit a analyzovat.

Výsledky – V rámci článku se ukazuje, že téma sociability je v online učení vnímané jako cosi esenciálního, jakkoli očima klasické pedagogiky by se mohlo zdát, že online prostředí vede k oslabování sociálních vazeb a interakcí, z hlediska teorií lze říci, že přechod z fyzického do digitálního prostředí má spíše charakter transformace, vedoucí k jiným možnostem komunikace a spolupráce.

Originalita/hodnota – V závěru článku se pokoušíme stručně poukázat na fenomén social learning analytics, což je přístup k analýze učení spojený se studiem toho, jak studenti pracují v učebním prostředí směrem k modernějším nástrojům datové analytiky, analýzy sociálních sítí nebo webové analytiky, protože virtuální učební prostředí dnes není ohraničeno primárně vzdělávacím nástrojem, ale má platformní, decentralizovaný a distribuovaný charakter.

ČERNÝ, Michal. Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 2, s. 147-166. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-2-8.

TAČR

Na KISKu se můžeme od ledna těšit na projekt TAČR  V první polovině podpořených je náš projekt „Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí„, jehož řešitelem jsem já a v řešitelském týmu jsou Hanka Tulinská a Pavlína Mazáčová.

Současně jsem v podpořeném projektu, který podávala Katedra sociální pedagogiky „Bariéry v inkluzi a jejich překonávání – implementace v prostředí českých základních škol“, který skončil na 25-27 místě ze 137 podpořených projektů.

Oba projekty začínají svou činnost v lednu.

Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie: otázky k zamyšlení

k zamyšlení.PNGK jednotlivým tématům z knihy jsme připravili otázky a texty, se kterými může čtenář pracovat. Zda půjde o učitele, které je užije pro vlastní edukační praxi, nebo o čtenáře hloubavého, který se chce podívat na některé vybrané kapitoly a hlouběji se nad nimi zamyslet necháme na uvážení každého čtenáře. Možný je obojí přístup. Současně bychom ale chtěli zdůraznit, že předložený text není návrhem konkrétních otázek nebo metodologických postupů pro školní vzdělávání, jako spíše o otázky k určitému zastavení se a zamyšlení. Není možné pro ně většinou nabídnout správnou odpověď ani vodítko, jak by měly vypadat. Snad nejlepším doporučením může být níže diskutovaná práce ve dvojicích – dobrá odpověď je taková, která argumentačně obstojí před druhým čtenářem.

Neznamená to ale, že by na všechny otázky měl mít čtenář hned hotovou, argumentačně pevnou pozici. Text je členěn mírně odlišně oproti zmiňované monografii. Zatímco v monografii jsme usilovali o jistý integrální přístup a jistou míru provázanosti, v případě otázek k reflexi a zamyšlení by takový postup nebyl zcela šťastný. Čtenář v monografii může sledovat řadu souvislostí a témat jdoucích do šíře a u jednotlivých otázek se více a systematičtěji věnovat jednotlivým partiím analytičtějším způsobem. V průběhu studia textu je možné se k otázkám vícekrát vracet a postupně odpovědi na cizelovat či rozmýšlet. V druhé části pak čtenář najde krátkou vybranou komentovanou bibliografii k jednotlivým tématům tak, aby v případě zájmu mohl sáhnout po další četbě. Snažili jsme se přitom texty vybírat takovým způsobem, aby byly pro čtenáře dostupné, zajímavé a rozmanité. Nejde tedy primárně o nejnáročnější výzkumné či vědecké články, ale o texty, které jsou na jedné straně dostatečně kvalitní, ale současně také čtenářky přístupné.

ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie: otázky k zamyšlení. 1. vyd. Brno: Středoevropský institut P. T. de Chardina, 2018. 75 s. ISBN 978-80-270-4827-4.

Information literacy in the perspective of education

Na konferenci Information Interaction 2018 jsem byl požádán, zda bych nepresentoval nějaký výstup ze svého informačně vědního výzkumu. Věnoval jsem se diskursivnímu vymezené vztahu mezi digitálními kompetencemi a informační gramotností a pak především výzkumům informačního chování studentů v online kurzech, které právě informační gramotnost (a digitální kompetence rozvíjí).

Na závěr jsem byl kooptován s Jelou Steinerovou a Irynou Kuchma do diskusního panelu.

Moravské knihovny na počátku dvacátého století: sociální, pedagogické a kulturněpolitické souvislosti

Na konferenci v Technickém museu v Brně s názvem Do nové republiky: Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech 1900–1928 jsem pronesl přednášku na téma Moravské knihovny na počátku dvacátého století: sociální, pedagogické a kulturněpolitické souvislosti.

Snažil jsem se jednak reflektovat společenskou roli knihoven v prvním desetiletí existence republiky, ale také na konkrétních příkladech a analýze legislativy jsem se snažil upozornit na konkrétní fenomény a problémy dané doby. Pozůstatkem prvního knihovního zákona z roku 1919 je Česká nejhustší síť knihoven na světě, stejně jako jejich edukační, sociální a hodnotová dimense.

Recenze na knihu: Behemoth. A History of the Factory and the Making of the Modern World

V Českém časopise historickém mi vyšla druhá recenze. Věnuje se tématu továrny, jako historiografického komplexního fenoménu, který je nazírán optikou strukturalistického přístupu.

Americký historik Joshua B. Freeman pracuje metodou strukturalistické historiografie. Místo velkých dějin a systematického  výkladu se zaměřuje na jeden konkrétní fenomén – velkou továrnu (možná bychom v češtině mohli říci koncern, bychom vystihli diferenci, kterou Freeman dělá mezi „běžnou“ a „skutečně velkou“ továrnou), kterou zkoumá v časosběrném pojetí od průmyslové revoluce až po současnost.

Kniha je dělena do sedmi kapitol. Osmá část knihy přináší reference na literaturu, ale také doplňující a vysvětlující poznámky. Tím, že je publikace určená širšímu okruhu čtenářů, je jejich takto „nerušivé“ umístění pro čtenáře možná trochu ochuzující. První kapitola se věnuje prvním továrnám na bavlnu a formování ideje velké továrny. Druhá se zaměřuje na Novou Anglii, třetí se soustřeďuje na jádro průmyslové revoluce. Následující kapitola popisuje fordismus, který je spojený se specifickým vnímáním a organizací práce. Pátá kapitola je zajímavým exkurzem do Sovětského svazu a jeho chápání průmyslové revoluce, následně je analyzována situace v USA a Evropě v době studené války a kniha končí „Foxconn city“, tedy současnou situací v jihovýchodní Asii. Autor tak kombinuje chronologické a geografické hledisko, což činí knihu přehlednou a dobře čitelnou.

ČERNÝ, Michal. Joshua B. FREEMAN Behemoth. A History of the Factory and the Making of the Modern World (recenze). Český časopis historický, AV ČR, Historický ústav, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 919-920. ISSN 0862-6111.

Kurátorství, sociální sítě, fotografie a něco navíc

V Nitře jsem měl celodenní workshop pro knihovníky (v rámci širšího projektu rozvoje jejich digitálních kompetencí), který se věnoval kurátorství obsahu, tvorbě, komiksů, ale hlavně focení a Instagramu. Je zajímavé sledovat, jak univerzitní knihovna v Nitře usiluje o vzdělávání knihovníků a moderní technologie v určitém ohledu více a lépe než knihovny, které by to měly více „v popisu práce“.