Humor v literatuře a jeho využití v našich současných knihovnách

V časopisu Knihovna Plus mi vyšel s Jiřím Kudrnáčem článek o humoru v literatuře (hlavně české) a jeho roli v současných knihovnách – od základní analýzy fondů, přes bibliopedagogiku až po biblioterapii.

Článek se věnuje tematice humoru v literatuře, jeho vývoji, teoretické koncepci, ale také knihovním aplikacím. Tento fenomén vymezuje, sleduje jeho historický vývoj, ale především se soustředí na jeho aktuální percepci a místo v české literatuře. Text dále předkládá základní pohled zastoupení literatury spojené s humorem v knihovních fondech vybraných institucí a vztahuje ho k tematice biblioterapie a bibliopedagogiky, jako projevů sociálně a edukačně zaměřeného soudobého knihovnictví.

KUDRNÁČ, Jiří a Michal ČERNÝ. Humor v literatuře a jeho využití v našich současných knihovnách. Knihovna plus, Praha: Národní knihovna, 2018, roč. 2018, č. 1. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2018-01/historie-a-soucasnost/humor-v-literature-a-jeho-vyuziti-v-nasich-soucasnych-knihovnach

Reklamy

Fenomény se zjevují postupně

V nakladatelství Nová forma mi vyšla kniha Fenomény se zjevují postupně. Jde o esejistickou filosofickou publikaci mající 150 stan, kterou jsou mimo autorství obsahového také doplnit svými fotografiemi a sám vysázel.

_vyr_1215cerny_obalka02Kniha obsahuje texty, které nevznikaly za účelem fyzického artefaktu. Mnoho let píšu pro server Digiarena články s názvem Fotografie týdne, ve kterém vždy vyberu jeden snímek, o kterém napíšu krátkou úvahu či reflexi. Tyto texty se k snímkům často váží volněji, což umožnilo jejich emancipaci do této podoby. Pod každým textem je k dispozici odkaz na původní článek, kde je možné se podívat na původní fotku a případně dočíst zbytek textu,který se přímo k ní již vztahuje.

Odstranění fotografie je součástí fenomenologické metody, kterou užíváme při tvorbě textu. Snímek byl původní inspirací, nosnou matricí, ale samotný text nyní stojí sám a odkrývá či konstituuje novou vlastní skutečnost.

Jednotlivé kapitoly tak překračují změnou formy původní kontext, ve kterém byly napsané. Jestliže se v knize najdou chyby – ať již věcné, pravopisné či typografické, jde o vhled do neostrosti a nedokončenosti přirozeného světa autora, který je na řádcích v jednom okamžiku zachycen, ale současně zve k postupnému zkoumání dalších vrstev textu, nejen obsahových, ale také formálních. V tomto ohledu jde o fenomenologický experiment odkazující k názvu celého díla – Fenomény se zjevují postupně. Tuto maximu často opakovanou Jana Patočkou jsme vzali jako jisté motto, klíč, kterým má být text čten a vnímán.
Ze stejného důvodu jsou v knize fotografie autora zbavené barvy, časovosti a kontextu, dotvářejí celkové myšlenkové schéma publikace. Krátká zamyšlení jsou obecně populární formátem a odpovídají požadavkům na rychlé a instantní předávání mouder a rad do života, často ve stylu desatera proto, aby se člověk stal milionářem, šťastným člověkem nebo dokonalým otcem. Nic takového ale v námi předkládaných textech nenajdeme. Více než o odpovědi mi jde o otázky, o reflexi nejběžnějších fenoménů, kolem nás – od domova, přes oblečení až po svobodu, čas či hru. Vycházím přitom z fenomenologické tradice zaměřené na každodenní zjevování se světa, které je postupné a nikdy není úplné. Proto se také k některým tématům vracím opakovaně, snad vždy s jiným úhlem pohledu či jiným kontextem. Snažil jsem se přitom, aby délka textu nepřesáhla dva tisíce znaků, takže jde skutečně o témata, která lze „vdechnout“ na tramvajové zastávce.
V tomto ohledu snad mohou být vnímána jako inspirativní. Jednotlivé texty vznikaly v průběhu posledních přibližně dvou let, vždy v neděli večer, s týdenní, pravidelnou periodicitou. Odrážejí se v nich tak aktuální témata, cyklus roku, ale také třeba to, co jsem aktuálně četl. V tomto ohledu není předkládaná kniha na autorovi nezávislým fenoménem, ale odrazem mého vlastního žití, jistého nahlédnutí do mého vnitřního světa. Lze ji číst najednou, ale také postupně. Jednotlivé texty na sebe nijak nenavazují, jsou spíše mozaikovitě skládány tak, jak vznikaly v čase. Autorem většiny názvů začínajících na „o“ je Petr Březina, kterému za ně tímto děkuji.

ČERNÝ, Michal. Fenomény se zjevují postupně. České Budějovice: Nová Forma, 2018. 150 s. ISBN 978-80-7453-930-5.

Digitální informační kurátorství: knihovna jako místo vědění

ksVe sborníku Knihovny současnosti 2017 mi vyšel příspěvek o kurátorství. Text je dostupný online, zde je začátek textu:

Digitální informační kurátorství představuje zásadní téma jak v oblasti vzdělávání, tak také knihoven jako takových. Od tradičního přístupu, který stavěl na dlouhodobé ochraně dat, jejich ukládání a správu formátů se postupně přesouvá pozornost k tomu, jakým způsobem vytvářet tematické sbírky a adekvátním způsobem je předávat uživatelům.

Takové pojetí má pak těsný vztah k informačnímu managementu, ať již
na úrovni jedince nebo celé instituce. Současně jde avšak o přístup, který má vliv na celé informační chování a může výrazným způsobem proměňovat to, jakým způsobem jsou stavěné veškeré digitální knihovny. S trochou nadsázky by bylo možné říci, že jde o podobný rozdíl, jako mezi lineárním psaním poznámek a tvorbou myšlenkových map. Oba přístupy mají své silné a slabé stránky, různé oblasti efektivní aplikace, ale současně můžeme tvrdit, že právě myšlenkové mapy jsou něčím, co lépe odpovídá kognitivnímu nastavení člověka.

ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství: knihovna jako místo vědění. In Knihovny současnosti 2017. 1. vyd. Olomouc: Sdružení knihoven ČR, 2017. s. 64-75, 12 s. ISBN 978-80-86249-83-4.

Informační a učící se společnost

IMG_5215V Paido mi vyšla kniha, kterou jsem napsal před pěti lety (je to tedy vlastně prvotina), která ale docela dlouho čekala – z různých důvodů na vydání.

Publikace se systematicky – s využitím strukturalistické metody – věnuje fenoménu informační a učící se společnosti. V první části nabízí jak historický exkurz do vývoje informační společnosti, tak také její analýzu v rozličných dimensích společnosti – v kultuře, vzdělávání, managementu, občanské společnosti atp. V druhé části se zaměřuje na vybrané kapitoly z učící se společnosti, především pak na změnu ve způsobu a smyslu učení v komparaci s industriálními představami o vzdělávacím systému.

 

ČERNÝ, Michal. Informační a učící se společnost. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7315-263-5.

Innovation of courses of information literacy as a way for openness, personification and competence

discoVe sborníku s konference DisCo 2017 mi vyšel příspěvek s názvem: Innovation of courses of information literacy as a way for openness, personification and competence. Sborník by měl být zařazený do WoS během šesti měsíců. Příspěvek se věnuje inovaci dvou předmětů kurzů práce s informacemi a zkušenostem s jejich otevírám a stále větším zaměřováním se na kompetence, respektive širší pragmatické paradigma.

Plná anotace:

Implementation of large open courses in the university environment is still widely debated topic. Whether it involves activities that universities targeted towards the general public, for example through EDX courser or Udacity. Or conversely courses that are designed to satisfy demand within the institution, but are realized through e-learning. We can discuss on the form, content, but also the meaningfulness and effectiveness of individual activities. In this paper we focus – form of case study – one of two courses of innovation that tries to combine classical university courses with an openness to the public. We will attempt to describe the motivations, challenges and interesting aspects of the feedback received, which relate to both courses.

The first is the course information work that is newly built on a web-based and open to the public without restriction, offering the possibility of studying nonlinear. It is based on text materials and skills development. Course at university normally has between 500 – 1400 students and is an introduction to information work, making professional text or information searching. Although it is fully e-learning is based on pragmatic education. Paper presents basic information about the course evaluation by students and attempts a comparison with previous years, when it was a classic course in LMS IS MU and was closed. The second course, which is also innovative and open (otherwise) is The creative information work, which studying about 200 to 300 students each year. The course was developed in collaboration with NOSTIS, on whose platform running. It focuses on creative thinking and work with information through unconventional ways (with the support of technology). Format partly follows the usual MOOC – offers peer assessment of the ongoing tasks, study materials are in the form of video and PDF text support. Originally, it was also a common course located in the LMS, standing on tutor repaired tasks and texts. Now he can besides students of MU also frequented by the public.

ČERNÝ, Michal. Innovation of courses of information literacy as a way for openness, personification and competence. In Jan Beseda, Lucie Rohlíková, Jan Baťko. DisCo 2017: Open educaion as a way to knowlage society. 1. vyd. Prague: Center of Higer Education Studies, 2017. s. 138-151, 14 s. ISBN 978-80-86302-82-9.  Dostupné z: https://1drv.ms/b/s!AnlSocUa1A9DjiWf2FR_0wQ7nzWF.

 

 

Automatizace online procesů: pomoc při správě PLE i pomoc s digitálním prostředím

ifttt

Na RVP.cz mi vyšel už velmi dlouho napsaný článek o automatizaci procesů, především ve vztahu k sebeřízení a PLE.

O PLE se někdy hovoří jako o přístupu, jindy jako o konceptu pedagogickém, někdy má rozměr jen souhrnu nástrojů a zdrojů, které mají vztah ke vzdělávání. Právě rozličné používání nástrojů a služeb, které budou zajišťovat jednotlivé parciální úkony, je sice pro moderní vzdělávání signifikantní, ale současně může přinášet netriviální problémy. Jen jejich přepínáním ztrácíme velké množství času, některé informace se mohou kvůli této roztříštěností ztratit a jednotlivé pracovní procesy jsou kvůli tomu pomalé a neefektivní.

Jednou z možností, jak s touto situací pracovat, je užití nástrojů, které složí pro propojení více služeb a automatizaci některých úkonů. Cílem tak například může být ukládání zajímavých článků do Pocket, které jsme likem označili na Twitteru, nebo cokoli jiného. Právě promýšlení toho, jakým způsobem se mají aplikace propojovat, je netriviální problém, zatímco samotný mechanismus nastavení je většinou překvapivě snadný. Existují služby, jako je IFTTT nebo Zapier, které umožňují velice elegantně využít API jednotlivých služeb a pomocí definovaných aktivit je integrovat.

ČERNÝ, Michal. Automatizace online procesů: pomoc při správě PLE i pomoc s digitálním prostředímMetodický portál: Články [online]. 22. 11. 2017, [cit. 2017-11-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/21363/AUTOMATIZACE-ONLINE-PROCESU-POMOC-PRI-SPRAVE-PLE-I-POMOC-S-DIGITALNIM-PROSTREDIM.html>. ISSN 1802-4785.

Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii

V časopise (ERIH+) mi vyšel článek s názvem Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii, kde se na cca 30 stranách snažím popsat, co znamená temná hmota a temné energie pro teorii poznání v kontextu antropického principu.

Článek usiluje o systematickou analýzu vztahu různých interpretací antropického principu a jeho vztahu k temné hmotě a energii. Na základě této analýzy pak nabízí vlastní verzi antropického principu ve znění: „Vesmír má právě takové fyzikální parametry, aby v něm mohl v jistém časovém intervalu existovat inteligentní pozorovatel. Ten je schopen konstruovat racionální výpovědi o světě, adekvátně ho poznávat, ale nemůže ho poznat a vidět celý. Část fenoménů je mu epistemicky nedostupná. Na úrovni kosmologickém jde o temnou hmotu a temnou energii. Tato nedostupnost je nutná. Pokud by byl vesmír poznatelný celý, přestal by existovat. Mezi nepoznatelností všech fenoménů a inteligentním pozorovatelem je ontologická souvislost.“. V závěrečné části textu je provedena základní reflexe této interpretace z hlediska epistemologie a informační vědy.

ČERNÝ, Michal. Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii. Proinflow, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 2, s. 3-38. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1673.

OpenAlt: Otevřené kurikulum, participativní vzdělávání a radost z učení

Poslední roky spadám na OpenAltu do kategorie vzdělávání. Částečně naschvál, protože ho nejvíce dělám a současně je to reklama na EdTech. Letos jsem mluvil o kurzu Učící se společnost, který běžel na KISKu na jaře 2017.

Jak vypadá vysokoškolský kurz, o jehož obsahu a struktuře diskutují studenti a odborníci? Lze učit to, co studenty zajímá a baví? Jaké má takový přístup úskalí? Může fungovat předmět, ve kterém učební materiály píší studenti sami? Jak s ním nakládat mimo akademické prostředí? V příspěvku jsem mluvil o tom, jak lze takové vzdělávání pro formální i neformální učení zařídit, na co myslet, co se může pokazit a co naopak člověka potěší. Podělil se také o své zkušenosti s takovou výukou také o zpětnou vazbu od studentů.

Presentace z OpenAltu je k dispozici.

Fundamentální fyzikální objevy z let 1918-1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí

V monografii vydávané Technickým museem v Brně mi vyšla kapitola Fundamentální fyzikální objevy z let 1918-1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí, kde se snažím ukázat, jak složitá byla situace v české, ale především moravské vědecké obci za první republiky. Myslím, že v této perspektivě si nemůžeme příliš stěžovat.

Abstrakt: Léta 1918–1939 jsou zásadním obdobím pro formování teoretických fyzikálních disciplín – rozvíjí se kosmologie a relativistická fyzika, dochází k preciznějšímu formování kvantové mechaniky a její interpretaci, objevují se nové částice. Příspěvek si klade za cíl poukázat na určité paradigmatické změny mezi fyzikálním bádáním na konci dlouhého století a v letech 1918–1939 a současně se pokusit zasadit nová témata a přístupy do historického kontextu českého, respektive moravského prostředí.

ČERNÝ, Michal. Fundamentální fyzikální objevy z let 1918-1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí. In František Čapka, Radek Slabotínský. K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Technické museum v Brně, 2017. s. 7-20, 14 s. Acta musei technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-46-4.

Georg Placzek: formování vědecké osobnosti v prostředí meziválečného Brna

Na konferenci K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939) III jsem hovořil na téma Georg Placzek: formování vědecké osobnosti v prostředí meziválečného Brna.

Presentace je na Slideshare, příští rok bude příspěvek v kolektivní monografii.

Georg Placzek se narodil v roce 1905 do jedné z nejvýznamnějších a nejmovitějších rodin tehdejšího industriálního Brna. Místo kariéry továrníka si vybral cestu vědce, který svými výzkumy v oblasti spektroskopie a nukleární fyziky zásadním způsobem podílel na vzniku atomové bomby a dalších technických aplikacích jaderného štěpení. Jeho životní příběh ukazuje na specifické rysy každodennosti rodiny Placzeků, ale také na jeho mimořádné schopnosti. Příspěvek představí George nejen jako vědce intelektuála, ale pokusí se ho zasadit do myšlenkového a kulturního prostředí meziválečného Brna.