Novinky

Podpora kreativity u nadaných čtenářů

V článku se zaměřujeme na roli knihoven (knihovníka) v procesu rozvíjení čtenářské gramotnosti, kterou vztahujeme k fenoménu kreativity u nadaných žáků. Ukazujeme možnosti jak v rutinní knihovnické činnosti, tak také ve výuce tvůrčího psaní nebo čtenářských kompetencí.V článku se zaměřujeme na roli knihoven (knihovníka) v procesu rozvíjení čtenářské gramotnosti, kterou vztahujeme k fenoménu kreativity u nadaných žáků. Ukazujeme možnosti jak v rutinní knihovnické činnosti, tak také ve výuce tvůrčího psaní nebo čtenářských kompetencí.

ČERNÝ, Michal. Podpora kreativity u nadaných čtenářů. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2018-02-01]. Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/podpora-kreativity. ISSN 2336-727X.

Reklamy

Digitální kompetence v kontextu knihovnické práce

Digitální kompetence představují téma, které může být ve společenské diskusi obestřeno řadou mýtů či kontroverzních představ. V rámci našeho příspěvku bychom rádi tyto miskoncepce kriticky reflektovali a představili evropský rámec digitálních kompetencí občana. Na něj bychom následně mohli navázat otázkou, zda je nutné či vhodné uvažovat o specifickém rámci digitálních kompetencí, kterými by měl být vybavený knihovník, tedy zkusit navrhnout nějaký model digitálně kompetentního knihovníka.

ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v kontextu knihovnické práce. In Martina Horejšová. Knihovny současnosti 2018 Sborník z 26. ročníku konference, konané 11.–13. září 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vyd. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018. s. 223-234, 12 s. ISBN 978-80-86249-86-5. URL.

Recenze knihy DROBÍKOVÁ, Barbora, Radka ŘÍMANOVÁ, Jiří SOUČEK a Martin SOUČEK. Teoretická východiska informační vědy: využití konceptuálního modelování v informační vědě.

V Bulletinu SKIPu vyšla má krátká recenze na pozoruhodnou knihu z pražského UISK: ROBÍKOVÁ, Barbora, Radka ŘÍMANOVÁ, Jiří SOUČEK a Martin SOUČEK. Teoretická východiska informační vědy: využití konceptuálního modelování v informační vědě. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 136 s. ISBN 978-80-246-3716-7.

Myslím, že se autorům povedlo zajímavě využít konceptuální modelování pro práci v informační vědě, jakkoli si dovolím tvrdit, že potenciál nebyl zcela využitý.

ČERNÝ, Michal. Teoretická východiska informační vědy: využití konceptuálního modelování v informační vědě. Bulletin SKIP, 2018, roč. 27, č. 3. ISSN 1213-5828. URL.

Georg Placzek: formování vědecké osobnosti v prostředí meziválečného Brna

Tak jako v předchozích letech, i letos (2018) vyšla kolektivní monografie s názvem Průmysl a technika na Moravě v 19. a 20. století  v péči TM v Brně. Letos mám v knize příspěvek o Placzekovi.

Kapitola představuje osobnost George Placzeka jako jedné z významných osobností vědy – má zásadní podíl na vzniku a formování jaderné fyziky jako vědní disciplíny, účastnil se projektu Manhattan nebo pracoval v Kodaňském institutu s Nielsem Boherem. Analýza jeho díla, ale také vlivů, které formovali doposud v českém odborném diskursu téměř chybí. Předložený text usiluje o tom, aby tuto mezeru zaplnil.

ČERNÝ, Michal. Georg Placzek: formování vědecké osobnosti v prostředí meziválečného Brna. In Radek Slabotínský. Průmysl a technika na Moravě v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018. s. 83-95, 13 s. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-87896-63-1.

E-portfolio pro učitele I. a II.

Na metodickém portále mi po dlouhé době vyšly dva texty, které jsou v základu více než dva roky staré, ale přesto snad k něčemu užitečné. A za oba jsem získal „medaili“ Tým RVP doporučuje.

Článek se věnuje možnostem učitelského e-portfolia. Ukazuje na některé jeho rysy, které je možné zvažovat při jeho tvorbě a o kterých je vhodné přemýšlet, ať již z pozice tvůrce portfoliového webu nebo jako mentor či supervizor, který s ním pracuje.

ČERNÝ, Michal. E-portfolio pro učitele I.. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2019, [cit. 2019-01-16]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/21841/E-PORTFOLIO-PRO-UCITELE-I.html>. ISSN 1802-4785.

Článek se věnuje praktičtějším aspektům tvorby učitelského portfolia – od jednotlivých možných sekcí webu až po nástroje, které je možné pro jeho tvorbu využít.

ČERNÝ, Michal. E-portfolio pro učitele II.Metodický portál: Články [online]. 16. 01. 2019, [cit. 2019-01-16]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/21842/E-PORTFOLIO-PRO-UCITELE-II.html>. ISSN 1802-4785.

 

Webináře jako pedagogický experiment?

 

Obrázek1

V Praze jsem na malé konferenci s názvem Úskalí on-line vzdělávání měl zvaný příspěvek na téma Webináře jako pedagogický experiment? Hovořil jsem o výzkumných datech a modelech evaluace, technických i didaktických aspektech jejich realizace, ale také o tom, jak o webináři, jako o formě vzdělávání vůbec přemýšlet.

Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí

V ProInflow mi vyšel článek s názvem Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí.

Účel – Cílem článku je ukázat problematiku sociability jako jednoho ze stěžejních konceptů v teoriích, které se vztahují k vzdělávání v online prostředí. Učení se v kyberprostoru je tématem, které je výzkumně systematicky zkoumáno, ale přehledová studie k jeho vztahu k sociabilitě a sociálním interakcím vůbec do jisté míry chybí.

Design/metodologie/přístup – Článek na počátku vymezuje téma online vzdělávání a dále se snaží sledovat klíčové koncepty a teorie, které s ním pracují, jako je konektivismus, kybergogika, imerzivní učení atp. Dále se zaměřuje na otázku, jakým způsobem je možné sociální interakce v online prostředí měřit a analyzovat.

Výsledky – V rámci článku se ukazuje, že téma sociability je v online učení vnímané jako cosi esenciálního, jakkoli očima klasické pedagogiky by se mohlo zdát, že online prostředí vede k oslabování sociálních vazeb a interakcí, z hlediska teorií lze říci, že přechod z fyzického do digitálního prostředí má spíše charakter transformace, vedoucí k jiným možnostem komunikace a spolupráce.

Originalita/hodnota – V závěru článku se pokoušíme stručně poukázat na fenomén social learning analytics, což je přístup k analýze učení spojený se studiem toho, jak studenti pracují v učebním prostředí směrem k modernějším nástrojům datové analytiky, analýzy sociálních sítí nebo webové analytiky, protože virtuální učební prostředí dnes není ohraničeno primárně vzdělávacím nástrojem, ale má platformní, decentralizovaný a distribuovaný charakter.

ČERNÝ, Michal. Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 2, s. 147-166. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-2-8.

TAČR

Na KISKu se můžeme od ledna těšit na projekt TAČR  V první polovině podpořených je náš projekt „Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí„, jehož řešitelem jsem já a v řešitelském týmu jsou Hanka Tulinská a Pavlína Mazáčová.

Současně jsem v podpořeném projektu, který podávala Katedra sociální pedagogiky „Bariéry v inkluzi a jejich překonávání – implementace v prostředí českých základních škol“, který skončil na 25-27 místě ze 137 podpořených projektů.

Oba projekty začínají svou činnost v lednu.